Kereső
Kifejezés: 

Keresés

Kosár
Az Ön kosara jelenleg üres!
Repülőtéri parkolás

Repülőtéri parkoló

parkolás foglalása

Kiemelt ajánlatok

kiemelt szállodavoucherek, top hotelkuponok

  Kupon regisztráció

  Amennyiben KUPONJÁT/BÓNUSZÁT szeretné
  SzállodaVoucherre
  váltani,

  Kattintson ide

  facebook like

  Utoljára megtekintett
  Még nem tekintett meg egy terméket sem.
  Autókölcsönzés

  Általános szerződési feltételek

  az Online Média Zrt. által közvetített szállodai szolgáltatásokra

  Jelen szerződési feltételek vonatkoznak az Online Média Zrt. (székhelye: 1016 Budapest, Mihály utca 9., cégjegyzékszám: Cg: 01-10-043988 , adószáma: 11778516-2-41, elérhetősége: info@szallodavoucher.com, továbbiakban: Közvetítő) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő ) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Közvetítő és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek ), a Felek által megkötött valamennyi szerződésre vonatkozik, kivéve amennyiben a Felek külön egyedi szerződésben jelen feltételektől eltérő szerződési feltételekben állapodnak meg. Egyedi megállapodás esetén minden kérdésben, melyet az egyedi szerződés szabályoz az egyedi szerződés kikötései irányadóak, és jelen ÁSZF rendelkezései csak azon kérdéseket rendezik, melyet az egyedi szerződésben nem kerültek szabályozásra.

  Jelen szerződés elfogadásával Megrendelő elismeri, hogy jelen szerződés tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte, és ezen rendelkezéseket kifejezetten elfogadja.

  Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés megkötését követően a szerződést Közvetítő tartós adathordozón az Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

  A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.szallodavoucher.com, illetve a www.szallodavoucher.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre, így különösen  ide tartozik a Közvetítővel szerződött partner oldalán történő  vásárlás is. Az online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza. Ezt meghaladóan Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgátatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. ( XII. 28. ) Korm. rendelet II. fejezetének rendelkezései is irányadóak mivel jelen ASZF szerinti szerződések utazási csomagnak és utazási szolgáltatásegyüttesnek nem minősülnek. Közvetítő kifejezetten szállásközvetítőként jár el, szállodák szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó vouchereket értékesít jelen szerződésben rögzített feltételekkel.

  A szolgáltatás igénybevétele

  Az elektronikus áruházban történő (szolgáltatás) vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

  Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő a megrendelés során köteles megadni alábbi adatait ( név, lakcím, elektronikus levelezési cím ), mely adatok ezáltal a szerződés részévé válnak. Ugyanígy a szerződés részévé válik a jelen ASZF alapján leadott és elfogadott megrendelés teljes tartalma.

  A Közvetítő által működtetett online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

  Megrendelő  tudomásul veszi, hogy amennyiben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság úgy ítéli, hogy tévedés  történt, úgy  Közvetítő megtagadhatja a megrendelés teljesítését. Tévedés abban az esetben állhat fenn, ha feltűnő érték-aránytalanság áll fent a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között.

  A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda úgy ítéli, hogy a Közvetítő részéről küldött (automata) visszaigazolás még nem minősül a fogyasztói ajánlat elfogadásának.

  A szerződés, megrendelési folyamat, fizetés

  Megrendelő tudomásul veszi, hogy Közvetítő kizárólag vouchereket értékesít, semmilyen egyéb tevékenységet, szolgáltatást nem vállal. A vocherek vételára mindig a Megrendelő által kiválasztott egyedi szolgáltatás (szállodavoucher) mellett feltüntetett összeg, amely az ott írt termékleírásban felsorolt szolgáltatásokat foglalja magában.

  Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt szolgáltatás semmilyen esetben nem tartalmazza az utazási költségeket, vagy az utazással összefüggő bármilyen szolgáltatást, továbbá nem tartalmazza az utazással kapcsolatos semmilyen biztosítást. Az utazás és annak költségei valamint a biztosítási díjak, az adott szálláson felmerülő adók, illetékek, egyéb kapcsolódó költségek minden esetben Megrendelőt terhelik. Megrendelő saját belátása szerint és tartalommal köthet biztosítást saját költségén.

  Közvetítő tájékoztatja Megrendelőt arról, hogy a termékleírásban foglalt szolgáltatásokra és a helyszínen fizetendő opcionális felárakra vonatozó információk alapvetően tájékoztató jellegűek, mivel a konkrét szolgáltatást az adott szálláson az igénybevételkor állapítja meg a szállásadó. Közvetítő a termékleírásban feltüntetett szolgáltatási tartalomért szavatosságot nem vállal, és ezt Megrendelő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

  A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Közvetítő fenntartja magának azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát nem befolyásolja.

  Amennyiben az Közvetítő minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruházban felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Közvetítő nem köteles a szállodavouchert hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

  A Közvetítő a Megrendelő megrendelésének megérkezését követően köteles az Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni és ezzel egy időben jelen szerződést is a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben ez a visszaigazolás a Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Közvetítő, illetve a szálloda ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Erre az esetre Megrendelő elfogadja, hogy semmiféle igényt nem támaszthat Közvetítővel szemben.

   A Közvetítő a szállodavouchereket vagy saját maga állítja ki, vagy az azokat kiállító partner cégektől rendeli meg. A Közvetítő ezen szállodavouchereket tekinti eredetinek és ezen angol vagy német nyelvű és sorszámozott szállodavouchereket küldi tovább Megrendelőnek. A voucheren minden esetben szerepel annak teljes tartalma, így a szálloda neve, elérhetősége, szolgáltatások ismertetése, kiállítási ideje, érvényessége, és a beváltással kapcsolatos egyéb információk, tudnivalók. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a voucheren feltüntetett lejárati időpont nem módosítható, a lejáratot követően a Voucher beváltására nincsen mód!

   A Felek közötti szerződés a voucher megrendelésének Közvetítő általi visszaigazolásával jön létre.

  Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Közvetítő a Megrendelő megrendelésének közvetítő általi visszaigazolásától számított 1 napon belül jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Weboldalon feltüntetetett ajánlat időközben  rajta kívülálló okból már nem áll rendelkezésre. Ezen elállás tekintetében a Közvetítőt semmiféle felelősség nem terheli, ezt Megrendelő kifejezetten elfogadja, ugyanakkor a Közvetítő köteles a Megrendelő esetlegesen már teljesített kifizetéseit (voucher ellenértéke) részére haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül visszatéríteni.

  A megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ára teljes egészében esedékes és az banki átutalással vagy a Közvetítő irodájában készpénzzel vagy bankkártyával illetve Paypal-lal egyenlíthető ki.  Fizetési határidő 8 naptári nap. A fizetési határidő eredménytelen leteltét követően Közvetítő a szerződéstől az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül elállhat, ezt Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi.

  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt voucher kizárólag a fizetést követően, a fizetés megtörténte után két munkanapon belül kerül részére megküldésre elektronikus úton pdf fájlban.

  A Megrendelő által megvásárolt voucher a lejárati időtartamon belül átruházható.

  A Közvetítő felelőssége

  Megrendelő a fentiek ismeretében tudomással bír arról, hogy Közvetítő tevékenysége  csak jelen szerződés szerinti közvetítésre irányul így a Megrendelő a voucher megvásárlásával közvetlenül a szállodával, mint szolgáltatóval köt szerződést, vagyis az adott szállodát terheli felelősség a vocherek elfogadása tekintetében. A szálloda szolgáltatási kötelezettségéért a Közvetítő nem vállal felelősséget, hiszen a  megrendelést követően a Közvetítő, illetve a partnerei közvetlenül a szállodától szerzik be a megrendelő által megrendelt vochert.

  Ezen túlmenően  Közvetítő nem vállal felelősséget a voucherrel megvásárolható szolgáltatásért, így különösen a Közvetítő felelőssége nem terjed ki a Megrendelő és a szálloda között létrejött jogviszonyra. A Közvetítő nem vállal felelősséget a Megrendelő és a szálloda között létrejött jogviszonyból eredő követelésekért, a szerződés teljesítéséért, annak minőségéért, módjáért, a szerződés tárgyáért, a szerződő felek személyéért. Ebből a jogviszonyból eredően kártérítési felelősség a Közvetítőt nem terheli.

  Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során panasza, igénye keletkezik, úgy azt haladéktalanul az adott szállodával kell közölnie, és ott kell bejelentenie szavatossági, kártérítési igényeit.

  Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a voucher alapján igénybe vett szolgáltatást a helyszínen nem vagy nem teljes időtartamban veszi igénybe, úgy ezzel kapcsolatban Közvetítővel szemben semmilyen igényt  így különösen visszatérítési igényt nem támaszthat.

  Közvetítőt a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli.

  Közvetítő  kizárólag saját közvetítői tevékenységéért tartozik felelősséggel.

  A Közvetítő azért vállal felelősséget, hogy a Megrendelő által a Webáruházból megrendelt szállodavouchert, a Webáruházban és a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett tartalommal szolgáltassa a Megrendelő részére, vagyis elektronikus úton ( pdf fájlban ) számára megküldje Megrendelő részére a megrendelés során általa megadott elektronikus levelezési címre.

   A Közvetítő a voucher szolgáltatásáról számlát állít ki, amelyet postai vagy elektronikus úton juttat el a Megrendelő részére, kivéve amennyiben Megrendelő a Közvetítő irodájában fizeti meg a szolgáltatás árát, mert ebben az esetben a számla azonnal kiadásra kerül Megrendelő részére.

  A megrendelésről a www.szallodavoucher.com honlapon történt megrendelés esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számla kerül kiállításra, mely a
  megrendeléskor megadott e-mail címre kerül elküldésre. A Vásárló jelen általános szerződési feltételek
  elfogadásával hozzájárul, hogy az Online Média Zrt elektronikus számlát állítson ki számára. A dokumentum
  elfogadása, a 2007. évi CXXVII. törvény 175. § -ban foglaltaknak megfelelően elektronikus számlabefogadó
  beleegyezésének minősül.

  Nem terheli továbbá felelősség Közvetítőt az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a felületen regisztrált jelszavát elfelejti, vagy az harmadik személyek számára bármely, nem a Közvetítőnek felróható okból hozzáférhetővé válik. A megrendelést követően aktív rendelést érintő adatok módosítására a Közvetítő központi e-mail címén van lehetőség abban az esetben, ha a megrendelés teljesítését az a Közvetítő még nem kezdte meg.

  A Közvetítő nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

  A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A voucherek pótlására (=újraküldés) a Közvetítő általi kiküldéstől számított egy hónapon belül van lehetőség. Sem a Közvetítő, sem a szálloda nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kuponokért vagy kuponszámokért.

  A voucher átvétele ( ideértve az elektronikus vagy személyes átvételt továbbá  postai kézbesítés esetén a kézbesítés napját ) után a Megrendelő köteles a szállodavoucher tartalmát leellenőrizni és haladéktalanul jelezni a Közvetítőnek, amennyiben arról bármilyen tartalmi elem hiányzik, vagy a megrendeltektől, illetve a jelen ÁSZF-ben írtaktól bármilyen eltérést tapasztal.

   

   

  Adatvédelem

  A Megrendelő által vásárlása során/regisztrációkor megadott adatokat a Közvetítő bizalmasan  és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha azt jogszabály, vagy hatósági, bírósági határozat kötelezővé teszi.

  Megrendelő jelen szerződés elfogadásával az általa megadott adatok Közvetítő általi tárolásához, kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, amennyiben az a szerződés teljesítésére irányul és jelen szerződéssel összefügg.

  Közvetítő az adatok kezelése során köteles valamennyi hatályos adatvédelmi jogszabályt betartani.

  Megrendelő hozzájárul, hogy Hírlevélre feliratkozása esetén Közvetítő a megadott email címen  rendszeresen tájékoztassa a Weboldal ajánlatairól. A hírlevél fogadást Megrendelő bármikor kifejezett nyilatkozattal megszüntetheti.

  Közvetítő nem tekint bele a Megrendelő személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.

   Cookie-k

  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén azonban tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

  Megrendelő elállási joga, a felek közötti viták rendezésének módja

  A szerződéstől a Megrendelő a szállodavoucher átvételét követő 14 ( tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat, amennyiben még nincs érvényes foglalása Közvetítő partnerénél a részére megküldött voucher alapján, vagy igazolni tudja, hogy a foglalását bizonyítottan lemondta.. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvétel időpontja a vochert (pdf fájl) tartalmazó elektronikus küldemény Megrendelőhöz történő elküldésének időpontja. Így a Megrendelő elállási jogának gyakorlására nyitva álló határidő kezdő napját nem érinti, ha a Megrendelő ténylegesen csak később olvassa el (nyitja meg) az fenti elektronikus küldeményt. Mindezt Megrendelő megértette és elfogadja.  Megrendelő elállási szándékát köteles a Közvetítővel írásban, bizonyítható módon közölni, aki haladéktalanul köteles egy nyilatkozat tervezetet a Megrendelő részére elküldeni, amelyben a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a részéről átvett, s az elállással érintett szállodavouchert nem használja fel (továbbiakban Nyilatkozat). Megrendelő a Nyilatkozatot köteles aláírásával ellátva postai úton vagy e-mailben visszajuttatni a Közvetítő részére. Közvetítő a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállás és a Nyilatkozat hozzá történő megérkezésétől számított 30 napon belül visszatéríti. Az elállási jog gyakorlása során a Nyilatkozat visszaszolgáltatásáról a Megrendelő gondoskodik, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a Megrendelő viseli.

  Amennyiben a Megrendelő az elállási idő letelte után úgy dönt, hogy a megvásárolt szolgáltatást mégsem nem kívánja igénybe venni, úgy a szerződést felmondhatja, azonban erre az esetre tudomásul veszi, hogy  voucher ellenértékét Közvetítő visszafizetni nem tudja, hiszen azt a szálloda felé megfizette, így Megrendelő felmondása esetére az általa megfizetett összeg bánatpénznek minősül, és részére Közvetítő semmilyen visszatérítésre nem köteles.

  Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a lejárt határidejű vouchereket a Közvetítő nem tudja visszaváltani.

  A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján, peren kívül rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Közvetítő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét azzal, hogy minden esetben a magyar jog irányadó Felek jogviszonyára.

  Budapest, 2018.04.24

   

   

   

  Online Média Zrt.

  Cégjegyzékszám: 0110043988

  Pénzforgalmi jelzőszám: 11714006-25970694-00000000 OTP Bank

   

   

  left
  Egészítsd ki szobafoglalásodat kedvezményes városnézéssel! Vásárold és foglald le előre a múzeumbelépődet hajós vagy buszos kirándulásra szóló jegyedet, reptéri transzferedet vagy csak nézz körül szolgáltatásaink között és kerüld el a sorbanállást! KATTINTS!
  Kosárba

  Kosárba helyezve

  Betöltés...

  ...
  Hiba

  Sikertelen művelet

  Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.